User Menu

 

 

Službenik za informiranje

Odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13) propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama, a cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Ostvarivanje prava na pristup informaciji omogućeno je podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.

Pisani zahtjev se podnose na adresu (može i osobno):
Polet d.o.o., Trg kralja Tomislava 1, 32100 Vinkovci

ili putem elektroničke pošte na:

razvoj@polet.hr

Za usmeni zahtjev ili putem telefona sastavit će se službena bilješka.

Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 08:00 – 14:00 sati.

Službenik za informiranje:
Sanja Crnaić, tel. 032/309-944, fax. 032/308-936

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovu uporabu informacija
Pravilnik o vođenju službenog upisnika
Zakon o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13)

Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.